Thép hộp chữ nhật 30×60

Ngoài Thép hộp chữ nhật30x60 còn có thép hộp 150×350, thép hộp 250×350, thép hộp 350×150,thép hộp 300×200, thép hộp 300×150, thép hộp 250×150, thép hộp 200×400, thép hộp 100×150, thép hộp 75×150, thép hộp 75×125, thép hộp 80×120, thép hộp 50×100, thép hộp 30×60, thép hộp 40×80, thép hộp 200×100, thép hộp 25×50, thép hộp 20×40, thép hộp 175×125