Thép tấm nhập khẩu

Giá chỉ:13.900/kg
17.200/1KG
16.500/1KG
17.200/1KG
13.600/1KG
14.500/1KG
14.100/1KG
13.800/1KG
13.600/1KG
16.000/1KG
16.500/1KG

Thép hình nhập khẩu

Thép ống nhập khẩu