Thép tấm nhập khẩu

Giá chỉ:13.500/kg
16.500/1KG
16.500/1KG
17.200/1KG
12.800/1KG
14.000/1KG
13.500/1KG
13.800/1KG
12.500/1KG
15.000/1KG
15.000/1KG

Thép hình nhập khẩu

Thép ống nhập khẩu