THÔNG SỐ QUY CÁCH THÉP ỐNG ĐÚC

THÔNG SỐ QUY CÁCH THÉP ỐNG ĐÚC

ỐNG THÉP THEO TIÊU CHUẨN:  ASTM/API/ASME    ĐỘ DÀI: 6/9/12M
DN OD Độ dày
(wall thickness)
Inh
mm  mm 10 20 30 STD 40 60 XS 80 100 120 140 160 XXS
¼ 8       13.7   2.2    2.2     3.0     3.0
10       17.1   2.3    2.3     3.2     3.2
½ 15       21.3   2.8    2.8     3.7     3.7     4.8     7.5
¾ 20       26.7   2.9    2.9     3.9     3.9     5.6     7.8
1 25       33.4   3.4    3.4     4.6     4.6     6.4     9.1
1 ¼ 32       42.2   3.6    3.6     4.9     4.9     6.4     9.7
1 ½ 40       48.3   3.7    3.7     5.1     5.1     7.1   10.2
2 50       60.3   3.9    3.9  4.83     5.5     5.5     8.7   11.1
2 ½ 65       73.0   5.2    5.2 5.51     7.0     7.0     9.5   14.0
3 80       88.9   5.5    5.5  6.45     7.6     7.6   11.1   15.2
3 ½ 90     101.6   5.8    5.8  7.1     8.1     8.1
4 100     114.3  4.78 5.6   6.0    6.0     8.6     8.6   11.1   13.5   17.1
5 125     141.3 4.78  5.6   6.6    6.6     9.5     9.5   12.7   15.9   19.1
6 150     168.3  4.78 5.56 6.4   7.1    7.1   11.0   11.0   14.3   18.3   22.0
8 200     219.1   6.4    7.0   8.2    8.2   10.3   12.7   12.7   15.1   18.3  20.6   23.0   22.2
10 250     273.1   6.4    7.8   9.3    9.3   12.7   12.7   15.1   18.3   21.4  25.4   28.6   25.4
12 300     323.9   6.4    8.4   9.5  10.3   14.3   12.7   17.5   21.4   25.4  28.6   33.3   25.4
14 350     355.6   6.4   7.9    9.5   9.5  11.1   15.1   12.7   19.1   23.8   27.8  31.8   35.7
16 400     406.4   6.4   7.9    9.5   9.5  12.7   16.7   12.7   21.4   26.2   31.0  36.5   40.5
18 450     457.2   6.4   7.9  11.1   9.5  14.3   19.1   12.7   23.9   29.4   34.9  39.7   45.2
20 500     508.0   6.4   9.5  12.7   9.5  16.1   20.6   12.7   26.2   32.6   38.1  44.5   50.0
22 550     558.8   6.4   9.5  12.7   9.5    9.5   22.2   12.7   28.6   34.9   41.3  47.6   54.0
24 600     609.6   6.4   9.5  14.3   9.5    9.5   24.6   12.7   31.0   38.9   46.0  52.4   59.5
0949 267 789