cong-doan-vnsteel-to-chuc-hoi-nghi-bch-mo-rong-tong-ket-hoat-dong-cong-doan-nam-2018-trien-khai-nhiem-vu-nam-2019-6

cong-doan-vnsteel-to-chuc-hoi-nghi-bch-mo-rong-tong-ket-hoat-dong-cong-doan-nam-2018-trien-khai-nhiem-vu-nam-2019-6

Đồng chí Hoàng Trọng, Ủy viên BTV Công đoàn TCT trao Giấy khen của Công đoàn TCT cho một số CĐCS ở đầu cầu TP Hồ Chí Minh

Đồng chí Hoàng Trọng, Ủy viên BTV Công đoàn TCT trao Giấy khen của Công đoàn TCT cho một số CĐCS ở đầu cầu TP Hồ Chí Minh

Both comments and trackbacks are currently closed.